Samen voor Amersfoort - Eemland

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in Amersfoort - Eemland organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

In het actieplan Amersfoort - Eemland worden activiteiten samengebracht en nieuwe slimme pilots bedacht die onder andere gaan leiden tot meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer oog voor gezonder werken. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt de regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

Huidige situatie

In de regio Amersfoort-Eemland worden op diverse niveaus stappen gezet rondom het thema arbeidsmarkt. In 2019 heeft een bestuurlijke gespreksdelegatie gesproken met de commissie Werken in de Zorg in het kader van jaarlijkse bestuurlijke voortgangsgesprekken. Het volledige advies dat we van de commissie hebben ontvangen leest u hier. De thema’s waarop we behoren te versnellen, zijn enerzijds behoud van medewerkers voor de sector en anderzijds sociale en technologische innovaties.

Procesmatig is RAAT Amersfoort-Eemland als volgt georganiseerd: drie keer per jaar is er een bestuurdersdialoog met een thematische insteek. De RAAT regiegroep bereidt de dialoog voor en komt 4 tot 6 weken voorafgaand aan de bestuurdersdialoog bijeen.