Samen voor Gooi en Vecht

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt. Actie is nodig! Blokkades worden hierbij opgezocht en benoemd, waardoor er nieuwe oplossingen bedacht kunnen worden. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar het zorgen voor meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer inzet van talenten van medewerkers. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

Huidige situatie

In april 2018 zijn we gestart in de Gooi en Vechtstreek met de intentieverklaring waarin we met ruim 30 organisaties de handen ineen slaan om de personeelstekorten in de regio gezamenlijk terug te dringen. Op basis van het advies van de Commissie Werken in de Zorg hebben we eind 2019 geƫvalueerd met de regiegroep en hebben we een aantal voorstellen voor verbetering voorgelegd aan de bestuurders. Deze zijn tijdens het bestuurlijk overleg in juni 2020 akkoord bevonden door de bestuurders.

Tijdens de digitale bestuurdersdialoog RAAT Gooi en Vechtstreek vond een waardevolle uitwisseling plaats met 19 bestuurders over de lessons learned op het gebied van personeelsbeleid tijdens de corona crisis en welke kansen dit biedt voor de samenwerking in de regio. Alle branches werden vertegenwoordigd, aangevuld met onderwijs, regio en zorgkantoor.

We gaan door met een compactere en meer slagvaardige regiegroep waarin de branches vertegenwoordigd worden door: Anneke de Graaf (GGZ), Ingrid Tromp (VVT, nog aangevuld met een zorgvertegenwoordiger), Hein Raat (GHZ), Paulien Lankreijer (ZKH), Hans Aerts (HBO) en Maaike de Bruin (MBO). Regio en UWV/WSP sluiten afhankelijk van de agenda aan.

Door te focussen op 3 actielijnen (instroom & opleiden, behoud en anders werken/innoveren) en door de vernieuwde samenwerkingsvormen ontstaan er meer kansen voor kennisuitwisseling, verbinding en mogelijke samenwerkingen tussen de branches en organisaties betrokken bij de personeelstekorten in de gehele sector.