Samen voor Utrecht

Op 28 juni 2017 bekrachtigden 30 Utrechtse zorg- en onderwijsorganisaties hun wederzijdse verantwoordelijkheid voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen. Ze zetten een handtekening en hun schouders onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen noodzakelijk.

Het project komt voort uit een breed gedeelde zorg in de regio ten aanzien van de huidige en toekomstige beschikbaarheid van met name verzorgenden (NLQF 3), verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en FZO-verpleegkundigen op verschillende specialisaties. Op initiatief van Utrechtzorg en het UMCU is in 2016 een kopgroep van Utrechtse zorgorganisaties uit de VVT en Ziekenhuizen gevormd om het vraagstuk te bespreken. De maatregelen zijn vastgelegd in een bestuurlijk convenant voor de regio Utrecht. Maatregelen zijn onder andere gericht op gezamenlijk opleiden, het verkleinen van uitval, het vergroten van de inzet van zij-instromers, het verbeteren van de doorstroom, het verbeteren van het imago en passende arbeidsvoorwaarden.

Bekijk hier het filmpje van de ondertekening van het convenant op 28 juni 2017.

Huidige situatie

De huidige tijd toont aan dat naast het behoud van zittend personeel het van het grootste belang is de instroom en het opleiden van nieuwe medewerkers op peil te houden. Binnen RAAT Utrecht proberen we actief een bijdrage te leveren op deze punten. Zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio Utrecht hebben een gezamenlijke regioanalyse van de Utrechtse arbeidsmarktsituatie opgezet. Deze analyse heeft bouwstenen aangedragen voor maatregelen om bestaande én aankomende knelpunten op de arbeidsmarkt voor te blijven of liefst op te lossen.

Deze maatregelen zijn in 2017 vastgelegd in een bestuurlijk convenant (SamUZ) waarin stakeholders uit de eerste lijn, de VVT, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in de regio Utrecht hun wederzijdse verantwoordelijkheid en aandeel bevestigen. Deze overeenkomst die is gestart in juni 2017 en heeft een looptijd van 3 jaar. In 2020 loopt de huidige overeenkomst dus af. Een goed moment om de overeenkomst te evalueren en door te ontwikkelen naar een nieuwe intentieverklaring.
De intentieverklaring is een nadere concretisering vanuit de samenwerking in RAAT Utrecht. Voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt leveren zorg- en welzijnsorganisaties (als werkgever) de belangrijkste bijdrage. Zij zorgen voor een aantrekkelijke sector om in te werken en voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Door dingen te doen, maar ook door dingen juist niet te doen. Dit wordt nader omschreven in deze intentieverklaring en concreet uitgewerkt in de regiegroep RAAT Utrecht. In de jaarlijkse bestuurdersdialoog wordt de nieuwe intentieverklaring besloten.