Voortgang flexibilisering arbeidsmarkt

05 september 2019

Naar aanleiding van de bestuurdersdialogen van RAAT Amersfoort - Eemland en RAAT Utrecht is er verdere opvolging gegeven aan het thema flexibele krachten.

Nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen
Steeds vaker worden zorgorganisaties gedwongen om flexibel personeel in te zetten: uitzendkrachten, ZZP’ers of gedetacheerden. Dit leidt tot problemen in de kwaliteit en continuïteit van zorg en financiële problemen. Ook kent het zijn weerslag op het vaste personeel, begeleiding van zij-instromers en leerlingen. Inschatting is dat vanwege de nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) de kosten van iedereen die niet in vaste dienst is, 6 tot 8% gaan stijgen per 1 januari 2020.

Binnen het RAAT in de regio’s Amersfoort-Eemland en Utrecht kwam dit onderwerp ter tafel, want als individuele organisatie is het lastiger voldoende slagkracht en expertise op te brengen om dit vraagstuk op te lossen. Daarom zijn er enkele bijeenkomsten georganiseerd, waarin 10 zorgorganisaties in gesprek gegaan zijn over dit thema. Ook Randstad deed mee aan de gesprekken. In vervolg hierop wordt geïnventariseerd op welke vlakken vervolgactie gewenst is. De mogelijkheden zijn divers. Van samen inkopen, tot poolvorming. Van aanvechten van de BTW problematiek tot onderzoek naar de behoeften van flexkrachten.

We houden u op de hoogte van de voortgang. Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht bij Gwendolyn den Besten, projectleider RAAT Amersfoort - Eemland, gdenbesten@utrechtzorg.net.