RAAT: Update uit de regio's (mei)

28 mei 2020

Een update vanuit de RAAT-regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in mei 2020.

Update RAAT-algemeen

Er wordt in deze tijden van corona nog altijd veel gevraagd van de zorgprofessionals. We zien dat de tekorten in de zorg en goed werkgeverschap meer dan ooit aandacht behoeven. De RAAT-afspraken (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) die we in elke regio hebben gemaakt zijn hierdoor des te relevanter. Graag bespreken we tijdens de jaarlijkse bestuurdersdialogen eind juni de impact van corona op de toekomstige samenwerking in de regio's.

We verwachten de jaarlijkse prognoses van CBS over de arbeidsmarkttekorten in het najaar. Hierin wordt de impact van corona meegenomen. Bovendien wordt de prognose verlengd van een vierjarige naar een tienjarige termijn.

RAAT Utrecht

Op 28 juni 2020 bestaat het convenant SamUZ, tegenwoordig RAAT Utrecht, drie jaar. Deze week komt de regiegroep RAAT Utrecht digitaal bijeen om onder andere dit onderwerp te bespreken. In de volgende update volgt hier een verslag van.

RAAT Amersfoort-Eemland

Ook de regiegroep RAAT Amersfoort-Eemland komt eind mei digitaal bijeen. De coronacrisis en haar impact op de RAAT-deelnemers zal onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast wil de regiegroep verkennen wat de coronacrisis betekent voor de RAAT-agenda van dit jaar. In de volgende update volgt hier een verslag van.

RAAT Gooi en Vechtstreek

De regiegroep RAAT Gooi en Vechtstreek is half mei digitaal samengekomen om de voorstellen voor de bestuurdersdialoog te bespreken en uit te wisselen wat er speelt in alle branches. Daarom een meer uitgebreide update vanuit deze regio.

Samenstelling regiegroep en focus
Het eerste voorstel betreft de gewijzigde samenstelling van de regiegroep waarin iedere branche, inclusief het onderwijs, door één persoon vertegenwoordigd wordt. Vanuit de VVT wordt momenteel gezocht naar aanvulling vanuit het (lijn)management. De regiegroepleden hebben hierin voortaan een verbindende functie naar hun achterban. Het doel is om meer regie te voeren op de uitvoering van de afspraken in het samenwerkingsverband. Het tweede voorstel betreft de focus op de actielijnen instroom/opleiden, behoud en innovatie/anders werken. We gaan op deze drie actielijnen brede kennisdelingssessies organiseren voor het hele RAAT netwerk. Uiteraard bent u welkom om ook hierover mee te denken: neem hiervoor contact op met maarden@utrechtzorg.net.

Behoud en anders werken
Eind 2019 kreeg de regio Gooi en Vechtstreek het advies om meer werk te maken van de afspraken rondom behoud en anders werken in het samenwerkingsverband. Als reactie daarop hebben we een nieuwe bestuurlijke delegatie gevormd die opnieuw in gesprek zou gaan met de landelijke commissie Werken in de Zorg. Vanwege de coronacrisis ging dit gesprek niet door. Hiermee is de mogelijke korting van 25% op de bevoorschotting voor SectorplanPlus van tafel. Wel staat er een (digitale) bestuurlijke bijeenkomst gepland op 23 juni met alle RAAT-ondertekenaars van de regio Gooi en Vechtstreek. Hierin bespreken we onder andere de voorstellen voor een meer slagvaardige regiegroep en de focus op drie actielijnen. Neem gerust contact op via maarden@utrechtzorg.net als u hierover wilt meedenken.