Update SectorplanPlus

27 februari 2018

De eerste tranche van de subsidieregeling SectorplanPlus (SPP) wordt momenteel afgesloten.

Door het Ministerie van VWS wordt hard gewerkt om de landelijke en regionale verdeelsleutels te bepalen voor de vaststelling van het subsidiabele bedrag per deelnemer. Door een forse overvraging zijn deze sleutels noodzakelijk gebleken.

De verwachting is dat de subsidiabele bedragen in de eerste week van maart via Utrechtzorg aan de instellingen en andere deelnemende organisaties zullen worden medegedeeld. Zodra de vaststelling heeft plaatsgevonden, zal een begin moeten worden gemaakt met het opstellen en uploaden van de vereiste documenten aangaande de medewerkers, voor wie de SPP- subsidie is aangevraagd, alsmede de betreffende opleidingstrajecten. Hoe deze verantwoording precies moet gaan geschieden, zal u zo spoedig mogelijk van Utrechtzorg per email gaan vernemen.

Voor de eerste SPP-tranche zal hoogstwaarschijnlijk gelden dat de verantwoording niet veel zal afwijken van het voorgaande sectorplan (2014-2017). Dus houdt u s.v.p. alvast rekening met de benodigde presentielijsten voor de trainingen die reeds van start zijn gegaan, dan wel zullen gaan starten in de komende paar maanden.

De tweede tranche van het SPP zal volgens de planning in mei 2018 aanvangen. Er zijn helaas op dit moment echter nog een aantal onduidelijkheden met betrekking tot dit tijdvak. Deze hebben o.a. te maken met de exacte startdatum, de deelnamecriteria en de (wijze van) koppeling met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Wanneer deze informatie bekend is, zult u deze direct van ons ontvangen.

Vanuit VWS is de koppeling gemaakt tussen het RAAT en de SectorplanPlus-gelden. Dit betekent dat organisaties die gebruik willen maken van de SectorplanPlus-gelden vanaf 1 mei 2018 aangesloten moeten zijn bij een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeenten maken werken op dit moment samen de inhoud van het RAAT Utrecht (SamUZ), RAAT Amersfoort- Eemland en RAAT Gooi- en Vechtstreek uit. Wil u meer weten over de inhoud en het aansluiten bij het RAAT Gooi- en Vechtstreek, dan bent u welkom op de informatiebijeenkomst van 6 maart van 12:30 tot 14:30, locatie Tergooi Ziekenhuis Hilversum (aanmelden via secretariaat@utrechtzorg.net). Wilt u meer weten over de inhoud en het aansluiten bij het RAAT Amersfoort- Eemland, dan bent u welkom op de informatiebijeenkomst op 13 maart van 15:00 tot 17:00, locatie Beweging 3.0 Amersfoort (aanmelden via secretariaat@utrechtzorg.net). Voor vragen over het RAAT kunt u mailen naar Annelies Mulder.

Mocht u vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Ton van Soest (projectleider, opvolger van Erna Laclé) en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan natuurlijk ook.