Update SectorplanPlus: september

23 september 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Extra subsidie

In de recente miljoenennota van het kabinet werd ook SectorplanPlus expliciet vermeld. Er is door de minister van VWS besloten vol in te blijven zetten op het subsidiëren van de opleidingen van nieuwe instroom in Zorg & Welzijn. Voor het komende (vierde) tijdvak (start opleidingen in kalenderjaar 2020) wordt nog eens 50 miljoen euro extra vrijgemaakt. Daarnaast wordt gekeken hoe ook behoud van het zittende personeel financieel kan worden ondersteund. Nader details volgen in de komende maanden vanuit VWS.

Administratieve vereenvoudiging

Als eerste concrete resultaat van de tweedaagse werkbijeenkomst ‘Administratieve Vereenvoudiging van SectorplanPlus’ (juni 2019), kan nu het per direct annuleren van de deelnemersverklaring worden genoteerd. Alle betrokken deelnemers aan SectorplanPlus zijn hier onlangs door middel van een mail over geïnformeerd. Utrechtzorg brengt deelnemers uiteraard op de hoogte van eventuele volgende veranderingen.

Bevoorschotting

Naar verwachting zal in de tweede helft van oktober voor de derde maal een bevoorschottingsronde in het kader van SectorplanPlus plaatsvinden. Indien uw organisatie hieraan wenst deel te nemen, dan is het van belang zo veel mogelijk relevante verantwoordingsdocumenten te gaan uploaden. Als een dossier medio oktober a.s. aan de vereisten voldoet, zal deze in principe automatisch bij deze bevoorschotting worden meegenomen.

Deadline 1 oktober

Graag maken wij u ook op deze wijze nogmaals attent op een belangrijke (harde) deadline, namelijk die van 1 oktober 2019. Op die datum dienen alle registraties te zijn ingediend van de activiteiten uit het eerste en tweede tijdvak, welke op 30 juni 2019 waren afgerond. Ook dienen op 1 oktober a.s. van alle A- en B-activiteiten uit het eerste en tweede tijdvak de zogeheten ‘startdocumenten’ (d.w.z. de eerste drie documenten) te zijn geüpload. Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen die bij voorkeur rechtstreeks gesteld worden aan de medewerkers van het Shared Service Center (de administratieve helpdesk) van SectorplanPlus, te bereiken via ssc@regiocoop.nl of 088-0182830.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.