Verandering bestuurlijke inrichting Utrechtzorg

25 september 2019

Utrechtzorg krijgt een andere bestuurlijke inrichting, met Vincent Alkemade als directeur-bestuurder.

Verandering bestuurlijke inrichting Utrechtzorg

Utrechtzorg heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt . Het aantal deelnemende en actieve organisaties nam toe, het aantal activiteiten nam toe, net als het aantal medewerkers op het bureau als ook de financiƫle middelen (met name vanuit VWS). Het gevolg is dat de complexiteit van de organisatie is toegenomen.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere bestuurlijke inrichting waarbij de bestuursverantwoordelijkheid direct komt te liggen bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder van Utrechtzorg is belast met het besturen van de organisatie. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Utrechtzorg zal gaan bestaan uit maximaal zeven leden, deels onafhankelijke leden ( voorzitter en penningmeester) en deels afkomstig vanuit de deelnemers van Utrechtzorg. De RvT heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisaties. De RvT richt zich op de vervulling van de maatschappelijke opdracht van de stichting en weegt daarbij het belang van Utrechtzorg en die van de bij de stichting aangesloten organisaties af. De raad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en treedt op als klankbord voor het bestuur. De RvT is tevens werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Werving Raad van Toezicht

Door vertrek van twee huidige bestuursleden is het mogelijk om vanaf 2020 invulling te gaan geven aan de nieuwe structuur. Er komen plaatsen vrij welke ingevuld kunnen worden vanuit de gehandicaptenzorg en de GGZ, door de deelnemende organisaties van deze branches binnen Utrechtzorg. Heeft u interesse in deze functies? Neem dan contact op via secretariaat@utrechtzorg.net.

Wij zullen tevens, met behulp van een extern bureau, twee onafhankelijke Raad van Toezicht leden gaan werven: een voorzitter en een penningmeester. Momenteel wordt gezocht naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht en een lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie. Door met dit eigentijdse governancemodel te kiezen voor een onafhankelijke voorzitter en penningmeester kan Utrechtzorg haar opgave voor de komende jaren efficiƫnt en transparant vormgeven.