Samen voor Gooi en Vecht

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek organiseert Utrechtzorg het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In de regio zijn in 6 actielijnen de ambities geformuleerd.

In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt. Actie is nodig! Blokkades worden hierbij opgezocht en benoemd, waardoor er nieuwe oplossingen bedacht kunnen worden. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar het zorgen voor meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer inzet van talenten van medewerkers. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt regionale werkgevers om de resultaten te behalen.

Huidige situatie

In de regio Gooi en Vechtstreek worden op diverse niveaus mooie stappen gezet rondom het thema arbeidsmarkt. Bestuurlijk is er een kleine delegatie gevormd om in mei opnieuw met de landelijke Commissie Werken in de Zorg te spreken over ons RAAT. De thema’s waarop we moeten versnellen zijn enerzijds behoud van medewerkers voor de sector en anderzijds sociale en technologische innovaties.

Tegelijkertijd werkt de regiegroep momenteel aan een voorstel om, overeenkomstig met het landelijke advies, onze zes actielijnen te focussen tot drie belangrijkste aandachtspunten. Dit zijn ‘behoud’, ‘anders werken en organiseren’ en ‘instroom en opleiden’. Binnen dit laatste thema wordt momenteel bijvoorbeeld vanuit de VVT sector gewerkt aan een regionale leervisie om uiteindelijk een lerende zorgregio te worden met een regionale Zorg Academie. Een ander mooi voorbeeld van samenwerking in de regio is het net gestarte programma ‘Digitale vaardigheden’ bij 5 organisaties. De eerste groep digi-coaches is inmiddels getraind om aan de slag te gaan met het digi-vaardiger maken van hun collega’s. Op www.digivaardigindezorg.nl staan regelmatig mooie blogs over de ervaringen in dit leertraject.

Procesmatig werken we toe naar een kleinere regiegroep (3x per jaar) en grotere kennisdelingsessies (3x per jaar) voor alle RAAT partners rondom de drie inhoudelijke thema’s. Deze besluiten worden via de bestuurders voor de zomer voorgelegd.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws