Privacyverklaring

Stichting Utrechtzorg vindt jouw privacy belangrijk. Daarom laten we je via deze privacyverklaring weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op:
www.utrechtzorg.net, beheerd door Census.
www.jouwzorgbaan.nl, beheerd door Tuesday.
• Het CRM- en cursusmanagementsysteem AFAS, beheerd door AFAS.

Hoe wordt informatie verzameld?

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of een contactformulier invult via de website, deel je persoonsgegevens met ons.

Daarnaast is het mogelijk dat je contact met ons opneemt, omdat je wilt weten welke informatie wij over je verzamelen of om een klacht in te dienen. Dan vragen we je om contactgegevens achter te laten zodat we contact met je kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Op basis van de door jou verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Naam organisatie
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Doeleinden van de verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij je daarvoor van tevoren toestemming hebt gegeven.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt om:

 • Te kunnen bellen/e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Te kunnen bellen/e-mailen naar aanleiding van een contactverzoek
 • Eén van onze nieuwsbrieven te verzenden
 • Te kunnen informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening
 • Vragen te beantwoorden
 • Aan een inzage-, correctie en/ of verwijderverzoek te kunnen voldoen
 • Klachten/geschillen te kunnen oplossen
 • Onze overeenkomst te kunnen handhaven

Verplichte gegevens

Soms ben je verplicht om bepaalde gegevens achter te laten via de website. Dit moet alleen als dat noodzakelijk is om invulling te kunnen geven aan de hierboven genoemde doeleinden. Als je bijvoorbeeld geen e-mailadres achterlaat, dan kunnen we je ook geen nieuwsbrief toesturen.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Stichting Utrechtzorg deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij het gaat om:
Derden die door ons worden ingeschakeld, zoals:

 • De beheerders van de websites
 • De clouddienst provider
 • Medewerkers van Utrechtzorg (inclusief ingehuurde krachten)

Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot daartoe verantwoordelijke medewerkers binnen Utrechtzorg. Zowel onze medewerkers als die van derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Tot slot worden jouw persoonsgegevens alleen met derden gedeeld als dit nodig is om te kunnen voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor wat betreft jouw inschrijving voor één van onze nieuwsbrieven bewaren we jouw gegevens zolang je je niet hebt uitgeschreven.

Heb je een contactverzoek gedaan via de website? Dan worden je gegevens bewaard tot maximaal 12 maanden nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden.

Tot slot geldt voor de overige dienstverlening dat we jouw gegevens bewaren tot maximaal 7 jaar indien er sprake is van een fiscale, wettelijke verplichting. En komt er geen overeenkomst met je tot stand, dan bewaren we je gegevens maximaal 12 maanden.

Welke rechten heb je?

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. privacy.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor sommige cookies is toestemming nodig.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Utrechtzorg gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Contact

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je vragen, neem dan contact op via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. privacy.

Postadres:

Stichting Utrechtzorg
Papiermolen 10, 3994 DK te Houten

Telefoonnummer: 030 634 0808
KVK-nummer: 30232579

Stichting Utrechtzorg is een samenwerkingsverband van werkgevers die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.