SectorplanPlus geeft impuls aan opleiding nieuwe professionals

Op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn wordt een groot tekort aan personeel verwacht. Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar (complexere) zorg toe. Tegelijkertijd bereikt een aanzienlijk deel van het personeel zelf de pensioengerechtigde leeftijd. Zonder extra maatregelen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat het tekort aan professionals binnen zorg en welzijn de komende jaren kan oplopen tot tussen de 100.000 en 125.000 personen. Om op deze tekorten in te spelen hebben veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, waaronder Utrechtzorg, gezamenlijk het SectorplanPlus opgesteld. Hiervoor is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2017-2021 een meerjarige subsidie gereserveerd van in totaal 345 miljoen euro.

Deze subsidie is bedoeld om werkgevers een extra impuls te kunnen laten geven aan (scholings-)activiteiten, primair gericht op nieuwe instroom, maar ook op behoud en anders werken in de sector. De middelen die gereserveerd zijn voor het SectorplanPlus komen in fasen beschikbaar.

Landelijk hebben tot op heden meer dan 900 zorgorganisaties aangegeven mee te willen doen met SectorplanPlus. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Voor de drie arbeidsmarktregio’s van Utrechtzorg (Utrecht e.o., Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht) betreft het ongeveer 24.000 trajecten bij zo’n 160 zorginstellingen.

Door aanmelding voor het SectorplanPlus (tweede tijdvak en verder) onderschrijven werkgevers de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Meer informatie

Meer informatie over het SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl.

Voor vragen over SectorplanPlus binnen de arbeidsmarktregio’s Midden (Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vecht) kan je contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Sectorgelden 2014 - 2017

In juni 2014 stelde minister Asscher ruim 6 miljoen euro beschikbaar voor de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland, Gooi en Vechtstreek om medewerkers in de zorg- en welzijnssector betere kansen te geven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Het geld was specifiek bedoeld voor het opleiden en bijscholen van medewerkers van organisaties in onze arbeidsmarktregio's en droeg als naam de Sectorgelden. Het SectorplanPlus is de opvolger van de Sectorgelden. Utrechtzorg heeft in 2014 tot 2017 de taak op zich genomen de Sectorgelden te beheren, te verdelen en te verantwoorden voor 47 deelnemende organisaties. In de publicatie 'Nieuwe kansen voor zorgmedewerkers' lees jehoe de Sectorgelden zijn ingezet aan de hand van verhalen van organisaties.