Gezamenlijke visie en aanpak

Goede zorg kan niet zonder goed opgeleide medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit mogelijk maken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen komen we verder – ook op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarom zetten we onze regio op de kaart als lerende regio. Onze regio is een kweekvijver vol prachtige initiatieven, en daar zijn we trots op.

We maken deze initiatieven zichtbaar, verbinden ze onderling en versterken de samenwerking. We stemmen af en zorgen ervoor dat versnippering en onnodige overlap geen kans krijgen. We houden elkaar scherp zodat lokale projecten doorgroeien en verbonden zijn in een samenwerkende lerende regio. We werken structureel, over langere tijd en intensief samen. Dit doen we met zorg- en welzijnsorganisaties, commerciële en niet-commerciële opleiders, overheden en andere stakeholders. Betrokken partijen die vanuit hun eigen kracht en perspectief de regionale arbeidsmarkt bepalen.

Ambitie 2020 - 2025

Het is onze ambitie om de verschillende initiatieven vanuit een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen slimmer met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen we met alle betrokken partners nog grotere impact maken op de kwaliteit van leren en opleiden en daarmee de zorg in de regio. We willen onze regio in 2025 hebben neergezet als inspirerend voorbeeld voor de sector zorg en welzijn.

Samengevat gaan we daarom voor de periode 2020-2025 in co-creatie met zorg en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en andere stakeholders de volgende zaken ontwikkelen:

  • Een gezamenlijke regionale visie 2020-2025 op leren en ontwikkelen;
  • Het (her)ontwerpen van het regionale leer en ontwikkellandschap (ecosysteem);
  • Zichtbaar maken van het regionaal leer –en ontwikkellandschap met behulp van de kaart van de lerende regio.

Actuele situatie

Onze regionale visie is samengevat in het manifest ‘Samenwerken aan een lerende regio’. Het is onze intentie om hiermee een helder beeld te geven van wat ons te doen staat. Het manifest is tegelijk een uitnodiging om in gesprek te gaan, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en te ontdekken hoe we het als regio anders aan gaan pakken.

Hiermee is de afgelopen periode een stevige basis gelegd. Diverse stakeholders uit de regio hebben uitgebreid meegedacht over en meegelezen in dit document. Juist dat we zo zorgvuldig en met elkaar hebben gewerkt aan deze basis geeft ons enorm veel vertrouwen dat we de juiste koers inzetten. De presentaties in de regionale netwerken en bijeenkomsten bevestigen dit beeld: het manifest werd goed ontvangen.

Een systeem verandert niet in één dag: daar is tijd en samenwerking voor nodig. Ga je deze uitdaging samen met ons aan? Erna Laclé en Jan Joosten komen graag met je in contact. Je bereikt ze via elacle@utrechtzorg.net en jjoosten@utrechtzorg.net.

"We leven niet in een tijdperk van verandering maar in verandering van tijdperk."