Update SectorplanPlus (tweede tijdvak)

29 maart 2018

Van 15 mei tot en met 15 juni a.s. kunnen aanvragen voor het tweede tijdvak worden ingediend.

Update eerste tijdvak

Met enige vertraging hebben de deelnemers aan het eerste tijdvak van het SectorplanPlus (SPP) op donderdag 15 maart jl. schriftelijk vernomen welk bedrag aan opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie als subsidiabel is beoordeeld.

De door de deelnemende instellingen en organisaties in november/december vorig jaar ingediende aanvragen zijn in de afgelopen maanden (waar nodig) gemuteerd op basis van de geldende criteria. Hierna is op het totaalbedrag een verdeelsleutel toegepast. Er bleek namelijk sprake van enige overvraging van het landelijke budget van € 80 miljoen. Goedgekeurde aanvragen tot € 15.000 zijn daarbij volledig gehonoreerd. Voor aanvragen groter dan € 15.000,- geldt dat over het meerdere van € 15.000,- een naar rato korting is toegepast.

Regio Utrechtzorg

Voor de deelnemers in de regio’s van Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek) betekent dit, dat in totaliteit aangaande het eerste tijdvak zo’n € 9,8 miljoen als extra impuls aan opleidingsprojecten kan worden genoteerd. Onder te verdelen in ca. € 4,3 miljoen voor de verpleeghuissector en € 5,5 miljoen voor de overige sectoren in zorg & welzijn.

De gecommuniceerde bedragen zijn nadrukkelijk subsidiabele bedragen. Het voor de arbeidsorganisatie gereserveerde bedrag wordt alleen overgemaakt als in de komende maanden aangetoond kan worden, dat op terechte gronden aanspraak gemaakt is op de SPP-subsidie.
In het kader daarvan zullen Utrechtzorg en de deelnemende organisaties in de periode april tot juni gezamenlijk uitvoeringsovereenkomsten gaan opstellen. In deze overeenkomst zullen per organisatie de leertrajecten worden vermeld. In de bijbehorende verantwoording moeten vervolgens op medewerkersniveau een aantal zaken worden aangetoond.

Van 15 mei tot en met 15 juni a.s. kunnen daarnaast aanvragen voor het tweede tijdvak worden ingediend, waarbij gemaakte kosten met terugwerkende kracht vanaf 1 mei subsidiabel zijn. Welk budget beschikbaar komt voor onze regio voor de verpleeghuissector en de overige sectoren zorg & welzijn is nog niet definitief vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 16 april ( 15:00-17:00 ) en donderdag 19 april ( 17:30-19:30, incl. broodjes ) organiseert Utrechtzorg in Amersfoort (GGz Centraal) een tweetal informatiebijeenkomsten over het tweede tijdvak (en daarna). Hierbij wordt tevens een korte terugblik op het eerste tijdvak gegeven, en wordt informatie verstrekt over de koppeling van het SectorplanPlus met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Mocht uw organisatie interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@utrechtzorg.net.