Missie Utrechtzorg

Bijdragen aan het evenwicht tussen vraag en aanbod (kwaliteit en kwantiteit) op de arbeidsmarkt voor zorg- en welzijnsorganisaties in regio's Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Om dit doel te bereiken is Utrechtzorg actief gericht op samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere stakeholders in de regio.

Utrechtzorg vertegenwoordigt ruim 80 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio's Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. In de regio is er een uniek en interessant krachtveld waarin diverse partijen zich begeven. UWV, gemeente, onderwijs, EBU, IVVU, VGU en Vilans zijn hier onderdeel van. Utrechtzorg speelt een rol bij de verbinding van deze partijen, zoekt de samenwerking en zorgt dat agenda’s op elkaar afgestemd worden. Ook zoekt Utrechtzorg de samenwerking met andere regionale werkgeversorganisaties van RegioPlus.

De activiteiten die Utrechtzorg uitvoert dienen aan één of meerdere functies een bijdrage te leveren en zijn bij voorkeur vraaggericht. De activiteiten hebben direct of indirect een link met de arbeidsmarkt. En het vraagstuk waar een activiteit betrekking op heeft is organisatieoverstijgend. Om de activiteiten te kunnen realiseren is commitment nodig en samenwerking tussen en met partijen. Daarnaast zijn actuele cijfers een randvoorwaarde om inzicht te bieden in de lange termijn veranderingen op de arbeidsmarkt.

Speerpunten

Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt ziet Utrechtzorg de volgende speerpunten voor de komende jaren:

Afstemming met het onderwijs verbeteren
Het is van belang, juist in de wijzigende context, dat er voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers worden opgeleid voor de toekomst. Daarvoor is het nodig dat partijen (volume) afspraken maken over opleidingen, stages en leer-werkbanen. Ook is inhoudelijk afstemming tussen onderwijs en werkveld nodig.

Interne en externe mobiliteit faciliteren
De veranderingen in de zorgsector maken dat zorginstellingen wendbaar en weerbaar moeten zijn. En dat ze hun mobiliteitsbeleid snel en doeltreffend kunnen beïnvloeden voor in-, door- en uitstroom. Het organiseren van een slagvaardig en daadkrachtig mobiliteitsbeleid wordt van strategisch belang. Van medewerkers vraagt het een attitude en gedrag gericht op verandering en mobiliteit.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen en ondersteunen
Door de uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben ontstaat er een grotere behoefte aan flexibele, zelfstandige en competente medewerkers. De medewerker van nu moet met de organisatie en de omgeving mee kunnen veranderen. Het stimuleren en ondersteunen van gezonde en vitale medewerkers is dan ook van belang en stimuleert duurzamere inzetbaarheid.