Careyn start leerafdeling: impuls aan kwaliteit en innovatie

08 december 2020

Praktijkopleiders Romana Koenen en Ditty Ravoo vertellen over de nieuwe leerafdeling van Careyn (i.s.m. ROC Midden Nederland).

Praktijk en theorie komen samen

Zorgorganisatie Careyn is per september 2020 gestart met een leerafdeling op locatie Swellengrebel (Utrecht). Praktijkopleiders Romana Koenen en Ditty Ravoo vertellen over het doel en de effecten van de leerafdeling en hoe Careyn zo toekomstbestendig inspeelt op de duurzame inzet van collega’s. Docente van het ROC Midden Nederland Margreet Pasman is er wekelijks aanwezig, geeft de studenten feedback en is linking-pin tussen de praktijkinstelling en school. "Dit zorgt ervoor dat praktijk en theorie samenkomen en het contact laagdrempelig is, dit werkt erg fijn!".

Wat doen jullie op de leerafdeling? Waarom is deze in het leven geroepen?

"Onze leerafdeling is om meerdere redenen opgericht. Centraal staat de wens om structureel meer op te leiden binnen Careyn (district Utrecht Stad, red.). Een belangrijk doel dat we hiermee nastreven is dat we op lange termijn beter in staat zijn om in te spelen op het tekort in de zorg. Met de opzet van de leerafdeling zijn er meer studenten aanwezig op de afdeling. Dit zorgt voor extra handen en levert meer tijd en aandacht op voor onze zorgvragers. De studenten op de afdeling krijgen in hun opleiding de meest actuele kennis en vaardigheden en deze delen zij met onze collega’s. Hiermee verhogen we de kwaliteit van zorg", aldus Ditty en Romana.

"Op de leerafdeling geven de studenten zorg aan bewoners onder toezicht van een gediplomeerd collega. De collega coacht de student bij het verlenen van zorg en blijft daarbij zelf eindverantwoordelijk. We doen hierbij een beroep op verschillende competenties van zowel student als werkbegeleider. Hierbij kun je denken aan: communiceren met elkaar, verantwoordelijkheid nemen, zorg coördineren, feedback geven, samenwerken met elkaar en met de verschillende disciplines van de afdeling".

"Op de afdeling leren we door te doen en daarop te reflecteren en dat is een continu proces. Als praktijkopleiders organiseren, coördineren en bewaken wij het leertraject van de studenten. We scholen, coachen en begeleiden de werkbegeleiders in hun rol en taken en onderhouden contact met het ROC Midden Nederland. Tevens hebben we frequent overleg met de werkbegeleiders en alle andere betrokkenen om te evalueren en ontwikkelingen te bespreken".

Wie lopen er rond op de leerafdeling en welk werk verrichten zijn? Hoe worden ze daarin begeleid?

"Als eerste zijn er de studenten. Momenteel lopen er negen studenten op de leerafdeling. Hiervan volgen vijf studenten de BBL-route in dienst van Careyn en daarnaast zijn er vier stagiaires. We organiseren het zó dat er een mooie variatie is in niveau en leerjaar van de studenten. Zo zijn er studenten van de opleidingen VZ/MZ, MBO-V en HBO-V over de leerjaren 1 t/m 4. Op de leerafdeling staat het leerproces van de studenten en stagiaires centraal. Zij mogen en kunnen leren, ongeacht de situatie op de afdeling. Het leren gebeurt dan ook met en van elkaar. Om dat te bereiken, geven alle medewerkers op een afdeling werkbegeleiding. Elke student heeft een vaste werkbegeleider die twee uur per week wordt uitgeroosterd om individuele aandacht aan de student te kunnen geven en om aanwezig te zijn bij beoordelings- en voortgangsgespreken. Naast deze vaste werkbegeleider ontvangt de student elke dienst begeleiding van de collega waarmee hij of zij samen is ingedeeld. Het leren is tweerichtingsverkeer: naast tijd en ruimte die er is voor studenten om zich te ontplooien, geven studenten ook inbreng. Zo heeft een van onze studenten onlangs een voorstel gedaan over de werkverdeling".

"Bij de start van de dienst legt de student een feedbackvraag voor aan zijn begeleider en de begeleider observeert de student gedurende de dienst hierop. Tijdens de ochtenddienst is er een evaluatiemoment met het team. Met elkaar bespreken we hoe de ochtend is verlopen en hoe de middag eruitziet en verdelen we de taken. Aan het einde van de dienst evalueert de begeleider met de student, krijgt de student feedback op zijn feedbackvraag en vult het feedbackformulier in. De student neemt de feedback mee als leerpunt voor de volgende dienst. In de middag is er een dagevaluatie met het team. Zo scherpen we voortdurend aan", aldus Ditty en Romana.

"Margreet Pasman, docente en oud-verpleegkundige, is elke donderdag aanwezig en biedt begeleiding en ondersteuning op de werkvloer aan studenten en werkbegeleiders. Zij heeft de leerdoelen van iedere student voor ogen, geeft feedback en helpt ze bijvoorbeeld ook met het invullen van hun Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Dit zorgt ervoor dat praktijk en theorie samenkomen en het contact hiertussen laagdrempelig is, dit werkt erg fijn!".

Hoe is de samenwerking met ROC Midden Nederland? Hoe communiceren jullie en waar gaat dat dan over?

"Wij werken nauw samen: We hebben veel contact met Margreet, het stagebureau en met de BPV-consulenten. Zij zijn ook contactpersoon en ondersteunen de stage- en praktijkleerperiode vanuit het ROC Midden Nederland. De samenwerking is laagdrempelig doordat Margreet elke donderdag op de afdeling aanwezig is. Met Margreet op onze werkvloer verbinden we theorie aan praktijk. Zij biedt ook hulp bij het formuleren van SMART-leerdoelen en geeft uitleg over de invulling van de BPV-opdrachten. Margreet loopt ook met de studenten mee en observeert ze. Ze bepaalt vanuit de schoolresultaten welke onderdelen extra aandacht nodig hebben bij een student. Hieraan koppelt ze vervolgens praktijksituaties. Daarnaast is Margreet ook aanwezig bij de evaluatie- en voortgangsgesprekken. Het is mooi om de praktijk en het onderwijs zo bij elkaar te zien komen!"

Wat zijn de voordelen van het werken op de leerafdeling? Wat merkt de cliënt hiervan?
"De bewoners en hun naasten zijn uiteraard ingelicht over de leerafdeling. Er zijn al veel voordelen te noemen! Als eerste is het een groot voordeel om meer zorgstudenten te kunnen opleiden. Er is een groot tekort in Nederland als het gaat om zorgmedewerkers. Dit is erg jammer want ze zijn zo hard nodig! Door het opzetten van de leerafdeling is het niet alleen mogelijk om meer studenten op te leiden maar ook om ze zelf zoveel mogelijk regie te geven in hun leerproces. Doordat er meer studenten rondlopen op de afdeling gaat er meer tijd en aandacht naar onze bewoners. We merken ook dat het ruimte geeft aan innovatie, dat het de kwaliteit verbetert en dat het leerklimaat versterkt. Het geeft energie om met en van elkaar te leren. Leren en ontwikkelen krijgt nu doorlopend aandacht, ook omdat er meer tijd is voor de studenten. De werkbegeleiders zijn twee uur per week uitgepland om extra aandacht te besteden aan hun student. Wij zien dat zij het fijn vinden om hun kennis en kunde over te dragen aan de studenten en om hen te zien groeien in hun rol van professionele zorgverlener. Mogelijk zullen vanaf februari 2021 meerdere leerafdelingen op de verschillende locaties van Careyn te starten".

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de leerafdeling van Careyn? Neem dan contact op met Ditty Ravoo en Romana Koenen via d.ravoo@careyn.nl en r.koenen@careyn.nl. Meer informatie vanuit ROC Midden Nederland kunt u terecht bij Marjolein van Vulpen via m.vanvulpen@rocmn.nl.

Utrechtzorg deelt graag best practices rondom de arbeidsmarkt zorg en welzijn in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht. Heeft u ook een bericht dat u graag wilt delen? Neem dan contact op met Diede Heitink via dheitink@utrechtzorg.net.