Coronabanen om de zorg te ontlasten

13 januari 2021

De overheid maakt middelen vrij voor bijna 5.000 gesubsidieerde fulltime coronabanen.

Coronabanen bieden verlichting in werkdruk

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel, ter ontlasting van het gediplomeerde personeel.

De coronabanen zijn niet primair bedoeld om het structurele tekort aan gediplomeerd personeel op te vangen. Toch kan het ook op de langere termijn bijdragen aan het anders organiseren van het werk, waardoor vast zorgpersoneel wat meer vrij gespeeld wordt om díe taken uit te voeren waar echt een diploma voor nodig is. Bovendien zou deze extra inzet, bedoeld voor ontlasting van de zorg in de crisissituatie, op langere termijn wel eens kunnen leiden tot meer structurele instroom.

Soorten coronabanen

We onderscheiden hierin 2 soorten aanvragen: een coronabaan algemeen en een coronabaan met opleiding. In geval van een coronabaan algemeen gaat het om mensen die tijdelijk in dienst komen ter ondersteuning van vaste medewerkers. Denk aan een gastvrouw of ondersteuning bij ADL of in het kader van veiligheid. Voor zo’n medewerker kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 subsidie worden aangevraagd tot 1 juli 2021.

Bij een coronabaan met opleiding gaat het om mensen die, bijvoorbeeld via de Nationale Zorgklas of via een ROC, in een aantal maanden een BBL-deelcertificaat halen op individuele basiszorg (mbo niveau 2) of individuele zorg (mbo niveau 3). Deze medewerker is subsidiabel van 1 januari j.l. tot uiterlijk 1 september 2021. Voor beide soorten coronabanen geldt dat u gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra handen voor de zorg. U mag ook zelf kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Meer informatie over de coronabanen en de voorwaarden hiervoor vindt u hier.

UPDATE: Op 27 januari heeft het ministerie van VWS een vernieuwde informatienotitie gedeeld. Deze vindt u hier.

Video's

Kan uw zorgorganisatie wel wat extra ondersteuning gebruiken? En wilt u meer weten over de gesubsidieerde coronabanen? Bekijk dan de vijf introductievideo’s van Extra handen voor de zorg. De video’s geven inzicht in wat coronabanen zijn, hoe deze ingevuld kunnen worden en hoe de begeleiding van opgezet kan worden. Bekijk de video’s hier.

Aanvragen

Vanaf 22 januari kan door zorgwerkgevers een aanvraag worden ingediend via www.extrahandenvoordezorg.nl. Van daaruit worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld.

Van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 kunnen organisaties een belangstellingsformulier invullen via de betreffende pagina van de DUS-I.

Van 1 maart 09:00 uur tot en met 5 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van €80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen. Als er budget over is wordt een tweede aanvraagtermijn geopend.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de coronabanen en/of hoe u dit vanuit Extra handen voor de zorg kunt invullen? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom of Jet van den Hoek, te bereiken via gpeereboom@utrechtzorg.net en jvandenhoek@utrechtzorg.net.