RAAT: Update uit de regio's (juni)

24 juni 2020

Een update vanuit de RAAT-regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in juni 2020.

RAAT Utrecht

Regiegroep bespreekt drie jaar RAAT en kijkt vooruit
Op 28 mei kwam de regiegroep RAAT Utrecht voor het eerst digitaal bijeen. We bespraken de impact van de coronacrisis en blikten op hoofdlijnen terug op de ontwikkelingen en resultaten van drie jaar RAAT Utrecht. De terugblik laat zien dat er nog veel energie en ruimte is om de uitdagingen van de arbeidsmarkt zorg en welzijn samen het hoofd te bieden. Zorg en onderwijs deelden tijdens de sessie hun visie op de huidige en de verwachte arbeidsmarktsituatie voor hun instellingen. Daarbij zijn ook de verwachte personele knelpunten besproken in relatie tot het RAAT-programma. Verder hebben we gekeken hoe we met een herijking van het SamUZ-convenant invulling kunnen geven aan de continuering van de samenwerking.

De inzet van de vele vrijwilligers van extrahandenvoordezorg via Utrechtzorg tijdens de coronacrisis kwam ook aan bod. De lessen over hoe dat is opgepakt nemen we ook mee in het nieuwe convenant.

Voorstel herijking SamUZ-convenant
In juli 2020 komt de regiegroep weer samen om te bespreken hoe de toekomst van het convenant er uit ziet en hoe implementatie ervan het beste opgepakt kan worden. Hierbij leggen we ook de verbinding met de Health Hub Utrecht. Het voorstel dat hieruit komt zal in het volgende bestuurdersoverleg besproken worden.

RAAT Amersfoort-Eemland

Online regiegroep
De regiegroep RAAT Amersfoort-Eemland sprak elkaar online over ‘de coronacrisis en haar impact op de RAAT-deelnemers’. Het was een goede bijeenkomst waarin onderling ervaringen werden uitgewisseld. Hier bleek duidelijk behoefte aan. Reden voor de regiegroep om op korte termijn een aanvullende sessie te organiseren waarbij een aantal vragen centraal staan waaronder;

  1. Welke RAAT-thema’s hebben momenteel wel/geen prioriteit sinds de corona-uitbraak?
  2. Wat zijn de lessons learned en best practices en in welke vorm kunnen we deze delen?
  3. Wat zijn op dit moment onze gedeelde zorgen en hoe willen we hierin precies gezamenlijk optrekken?

Bestuurdersdialoog eind juni gaat niet door
De regiegroep heeft besloten om de (tweede) bestuurdersdialoog te cancelen gezien de coronacrisis. In plaats hiervan zal een aanvullende sessie van de regiegroep plaatsvinden. Bestuurders hebben inmiddels hun wensen, behoeften en zorgen ten aanzien van de arbeidsmarktproblematiek– mede gezien vanuit de coronacrisis, de stand van zaken binnen hun eigen organisatie en hoe zich dit verhoudt binnen en tussen de branches en het RAAT, gedeeld via een digitale uitvraag. De regiegroep gaat deze data inventariseren en verwerken. Op basis daarvan zal de regiegroep vervolgstappen bepalen voor het RAAT de komende tijd. In de volgende nieuwsbrief hierover meer.

RAAT Gooi en Vechtstreek

Bestuurdersdialoog online
In de week van 22 juni vond de digitale bestuurdersdialoog RAAT Gooi en Vechtstreek plaats. 19 bestuurders sloten hierbij aan. Alle branches waren vertegenwoordigd, aangevuld met onderwijs, regio en zorgkantoor.

Voorstellen voor verbeteringen akkoord
Utrechtzorg gaf een update over de landelijke ontwikkelingen, arbeidsmarktdata en waar we staan met het RAAT Gooi en Vecht. Op basis van het advies van de Commissie Werken in de Zorg hebben we eind 2019 geëvalueerd met de regiegroep en hebben we een aantal voorstellen voor verbetering voorgelegd. Deze zijn tijdens het overleg akkoord bevonden door de bestuurders.

Dit houdt in dat we doorgaan met een compactere en meer slagvaardige regiegroep waarin de branches vertegenwoordigd worden door: Anneke de Graaf (GGZ), Ingrid Tromp (VVT, nog aangevuld met een zorgvertegenwoordiger), Hein Raat (GHZ), Paulien Lankreijer (ZKH), Hans Aerts (HBO) en Maaike de Bruin (MBO). Regio en UWV/WSP sluiten afhankelijk van de agenda aan.

Focus op actielijnen
Door te focussen op drie actielijnen (instroom|opleiden, behoud en anders werken|innoveren) en door de vernieuwde samenwerkingsvormen ontstaan meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling en verbinding. Ook kan het een impuls geven aan samenwerkingen tussen de branches en organisaties in de sector. Voor dit najaar staan twee (digitale) bijeenkomsten in de planning:

  • Bestuurdersbijeenkomst
    De bestuurders zullen dit jaar nog een keer (digitaal) bij elkaar komen om meer verbinding en inhoudelijke verdieping rondom een arbeidsmarkt thema tot stand te brengen. De uitwerking hiervan loopt via de regiegroep.
  • HR kennissessie ‘behoud’
    Voor HR vertegenwoordigers komt er een kennisdelingssessie rondom behoud. In 2021 volgen ook sessies over de thema’s innoveren/anders werken en instroom/opleiden.