Update SectorplanPlus: juli

24 juli 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Nieuwe functionaliteit portal

Sinds enkele weken is er op de site www.sectorplanplus.nl informatie te vinden over alle nieuwe functionaliteiten van het SectorplanPlus-portal SABA. Met deze nieuwe mogelijkheden wordt het gebruikersgemak verder verhoogd. Er wordt bijvoorbeeld meer inzicht geboden in de verantwoor-dingsdocumenten en relevante ontbrekende documenten en aankomende deadlines worden periodiek benadrukt. Hieraan gekoppeld is een wekelijkse nieuwsbrief die op de maandagen wordt verzonden vanuit het portal.

Slimmer verantwoorden

Subsidieverstrekker Ministerie van VWS organiseerde op 19 en 20 juni jl. in Amersfoort een tweedaagse werkbijeenkomst, met als doel om de administratieve verantwoording van SectorplanPlus waar mogelijk te vereenvoudigen. Uiteraard ook relevant voor vergelijkbare subsidieregelingen in de toekomst. Bij deze bijeenkomst waren allerlei direct betrokkenen aanwezig, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, Programmaleiding en Shared Service Center, automatiseerder Gilde BT, project-accountants en natuurlijk VWS zelf. Tijdens beide dagen zijn door de deelnemers diverse suggesties gedaan om SectorplanPlus administratief te versimpelen. Momenteel wordt bekeken wat op basis van de Beschikking van VWS uit 2017 mogelijk is. En dan per wanneer van toepassing kan worden verklaard. Op de site www.sectorplanplus.nl komt regelmatig informatie te staan over de loop van dit verbetertraject en de consequenties ervan voor de toekomst.

Projectovereenkomst derde tijdvak

Omdat een aantal uitgangspunten en administratieve handelingen van het SectorplanPlus dus op dit moment heroverwogen worden, zal de Projectovereenkomst voor het derde tijdvak naar verwachting in oktober of november naar u verzonden worden. Dit eeft uiteraard geen gevolgen voor de hoogte van de voor de deelnemers gereserveerde subsidiebedragen voor tijdvak 3. Deze bedragen zijn namelijk al definitief vastgesteld en zijn gebaseerd op de hoogte van de aanvraag. Als aan alle eisen van de aangevraagde activiteiten wordt voldaan door de zorginstelling, is dat het maximaal te verwerven subsidiebedrag.

Bevoorschottingsronde

Medio juli jl. heeft er voor de tweede keer een bevoorschottingsronde SectorplanPlus plaatsgevonden. Alle subsidiabele trajecten die aan de eisen voldoen en tijdig door het Shared Service Center waren goedgekeurd, zijn hierbij meegenomen. In totaal is er door Utrechtzorg wederom voor bijna twee miljoen euro uitgekeerd aan vele tientallen deelnemende zorginstellingen. In de maanden september en december zullen naar verwachting weer bevoorschottingsmomenten worden geagendeerd.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriƫlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.