Update 'Jouw verhaal, onze zorg': persoonlijke verhalen achter de cijfers

24 november 2021

Behouden van medewerkers en de uitstroom van medewerkers in de zorg voorkomen: er zijn al vele analyses op losgelaten en rapporten over geschreven. Binnen het project 'Jouw verhaal, onze zorg' hebben AxionContinu, QuaRijn, Reinaerde en Sherpa samen met Utrechtzorg en StoryConnect de handen ineen geslagen om verhalen op te halen bij medewerkers zelf.

De persoonlijke verhalen achter de uitstroomcijfers

De ambitie is om er binnen dit project voor te zorgen dat er meer medewerkers behouden blijven die, door ontevredenheid of gevoel van onbehagen over de organisatie of cultuur, erover nadenken om uit de organisatie te vertrekken. In mei 2021 is begonnen met het benaderen van alle medewerkers, oud-medewerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers van de deelnemende organisaties met de vraag om (anoniem) één of meer verhalen te delen over situaties waarin zij overwegen een andere baan te zoeken. Door het ophalen van deze persoonlijke verhalen komt er inzicht in de concrete praktijk áchter de uitstroomcijfers en de abstracties die u terugleest in landelijke rapporten.

Aanpak van het project: rode draden sessies en action learning

Meer dan 500 verhalen zijn geanalyseerd, en samen met de bestuurders is er gekeken op welke vraagstukken nadruk komt te liggen.

De volgende thema’s kwamen onder andere in de verhalen naar voren:
• Waardering
• Werksfeer
• Omgang met elkaar
• Relatie medewerker en leidinggevenden
• Manier van het doorvoeren van veranderingen

Tijdens zogenaamde ‘rode draden sessie’ met de 4 organisaties zijn de verhalen per uitgekozen thema bekeken met een groep interne medewerkers uit stafafdelingen, operationeel management en van de werkvloer van afdelingen of zorgteams.

Van de bovengenoemde aanpak van de eerste fase van het project is eveneens een tekening gemaakt, die u hier kunt downloaden.

In november 2021 is het project aangeland bij een nieuwe fase: het concreet invoeren en uitproberen van initiatieven in de praktijk! Dit wordt ondersteund met een ‘action learning’ programma voor de kwartiermakers en trekkers van de initiatieven.

Andere manier van kijken, denken en doen

Binnen het project 'Jouw verhaal, onze zorg' ontstaat er een nieuwe manier van kijken naar veranderingen: zonder omvangrijke analyses of rapporten ‘werkenderweg’ en met kleine stapjes aan de gang met oplossingen en bijsturen waar dat nodig is. Om los te komen van het vertrouwde kijken, denken en doen en op ideeën te komen voor echt vernieuwende en innoverende aanpakken staan er in het programma ook nog bezoeken gepland bij ‘vreemde keukens’. Dit zijn organisaties, ook private, waar op een hele andere manier wordt nagedacht over HR- thema’s als behoud, verloop, zelfsturing, roosters enzovoort.

Een paar resultaten van dit initiatief die nu al zichtbaar zijn:

  • De inhoud van de verhalen hebben een enorm bewustzijnseffect voor deelnemende medewerkers, maar ook voor bestuurders die via de verhalen direct toegang krijgen tot de belevingswereld van de vertellers.
  • Er ontstaat momentum in de organisaties om aan de slag te gaan met de rode draden, die uit de verhalen naar voren komen.
  • Binnen de projectcirkel ontstaat een groep professionals die steeds beter weet hoe ze veranderopgaven kunnen aanpakken met een ontwikkelbenadering. De professionaliteit van deze groep krijgt hierdoor een impuls.

Van kleine succesjes naar grote sprongen

‘Jouw verhaal, onze zorg’ geeft energie in de deelnemende organisaties en het gevoel dat er echt verschil gemaakt gaat worden in de problematiek van behoud, vertrek, werkplezier en allerlei vraagstukken die hier omheen aanwezig zijn. Het project is ontstaan vanuit het inspirerende idee dat het beïnvloeden van de problematische patronen klein kan beginnen. Geen omvangrijke reorganisaties of veranderingen, maar starten met kleine stapjes en experimenten. En vanuit deze kleine succesjes wordt de weg vrij gemaakt naar grotere sprongen!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze branche-overstijgende en actiegerichte aanpak, welke wordt geleidt door een enthousiaste projectgroep? Of wilt u met uw organisatie meedoen aan het project? Neem contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.