RAAT: Update uit de regio's (november)

25 november 2020

Een update vanuit de RAAT-regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in november 2020.

Update gesprekken commissie Werken in de Zorg

In het najaar van 2019 heeft elke RAAT-regio gesproken met de commissie Werken in de Zorg (WidZ). Dit najaar zou een volgend voortgangsgesprek per regio plaatsvinden. Door de coronacrisis is dit anders en digitaal ingestoken. Download de eerste 2 rapporten die VWS hierover aan de Kamer heeft verstuurd: 'Behoud en betrokkenheid' en 'Onderwijsvernieuwing en leven lang leren'. Hierin staan de adviezen van de commissie. RegioPlus heeft de belangrijkste adviezen samengevat.

Update: in december verschenen de adviezen over Anders Besturen en Sociale & Technologische Innovatie.

RAAT Utrecht

De regiegroep RAAT Utrecht heeft de RAAT-deelnemers geïnformeerd rondom het aflopen van het originele SamUZ convenant. Wij danken iedereen voor de actieve bevestiging waaruit blijkt dat er draagvlak is voor het verlengen van het convenant tot 28 juni 2021. Het bericht riep enkele vragen op, met name over de behaalde resultaten in de afgelopen periode. Hier zal in de bestuurdersdialoog van 25 januari 2021 uiteraard aandacht aan worden gegeven.

De drie thema's voor het nieuwe SamUZ-convenant zijn:

  • Modern werkgeverschap, flexibilisering en sociale innovatie (betere loopbaanperspectieven);
  • Vermindering administratieve lasten en meer flexibiliteit creëren (verlaging werkdruk);
  • Investeren in grotere contracten en meer regie/zeggenschap voor zorgverleners (medezeggenschap).

Uiteraard is er oog voor reeds bestaande initiatieven op de thema's. Waar mogelijk en gewenst wordt de samenwerking gezocht. Deze verlenging geeft de regiegroep RAAT Utrecht de ruimte om te werken aan een scherpere invulling van het convenant. Deze vervolgstap geven wij in de komende periode vorm.

RAAT Amersfoort-Eemland

Dinsdag 24 november nam Sven Rickli de deelnemers aan de bestuurdersdialoog RAAT Amersfoort- Eemland mee in de wereld van duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en behoud van medewerkers.

Sven heeft gefundeerde inzetbaarheidsprogramma’s uitgevoerd bij vele zorginstellingen, waaronder RAAT-deelnemer Meander MC, met als doel de inzetbaarheid, bevlogenheid en productiviteit te verhogen en verzuim en verloop te reduceren. Aan de hand van 7 dualiteiten deelde Sven enkele inzichten met de bestuurders waarbij het ging om de vraag “wat maakt dat de een wel bij een organisatie blijft werken en de ander niet?”. Dit heeft te maken met een aantal individuele verschillen, maar er zijn ook generieke patronen en verbanden te herkennen. Uitgangspunt is dat als men zich goed voelt, ze langer zullen blijven; “feeling good, working better”. Tijdens deze interactieve digitale bijeenkomst ging het over o.a. de impact van niet-werkgerelateerde factoren op de inzetbaarheid van personeel en het belang van mensgerichte leiderschap. Met een inspiratieboost ‘omdenken’ verduidelijkt door bijzondere Efteling-voorbeelden gingen de deelnemers vervolgens in kleine subgroepjes uiteen om met elkaar door te praten. Afsluitend in de plenaire terugkoppeling werd duidelijk dat Sven met zijn bevlogenheid de deelnemers heeft weten te inspireren en te triggeren in het omdenken. Reacties achteraf van de bestuurders waren zeer positief: "het was een mooie, constructieve en prikkelende bijeenkomst!".

RAAT Gooi en Vechtstreek

Op 29 oktober nam hoogleraar Sandra Schruijer de deelnemers aan de bestuurdersdialoog RAAT Gooi en Vechtstreek mee in de complexe wereld van samenwerkende zorgorganisaties.

Ze legde uit dat organisaties willen samenwerken vanwege de verschillen. De verschillen maken dat organisaties elkaar kunnen aanvullen. Tegelijkertijd is verschil ook spannend bij het aangaan van de relatie. Mensen hebben nu eenmaal de neiging om degenen op te zoeken die het meest op zichzelf lijken. Deze spanning uit zich in diverse vormen, vertelde Sandra: "de dreiging die u ziet in de ander zou zomaar uw eigen spanning kunnen zijn". In de subgroepen en daarna ontstonden mooie gesprekken en werd duidelijk dat Sandra de deelnemers aan het denken had gezet.