Het TAZ-programma is de opvolger van het landelijke VWS actieprogramma ‘Werken in de zorg’ wat eind 2021 is beëindigd. Graag nemen wij je de komende periode mee in de ontwikkelingen van het TAZ-programma en wat we daar in de regio concreet mee kunnen.

Inhoud en hoofdthema’s TAZ

Het programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (TAZ) sluit aan bij de inmiddels welbekende uitdagingen waar zorg en welzijn voor staat. De transitie die nodig is door de veranderende zorgvraag staat dan ook centraal.

De urgentie hiervan wordt wederom duidelijk uit de harde cijfers: bij ongewijzigd beleid zal in 2040 een op de vier van werkend Nederland in de zorg moeten werken. TAZ wil een stap verder gaan dan het vorige actieprogramma RAAT: minder vrijblijvend, meer voorwaarden en resultaatafspraken aan de voorkant.
De monitoring van het programma vindt enerzijds plaats door te kijken naar de projecten die gekoppeld zijn aan het financiële instrumentarium, anderzijds door het monitoren van de effecten op de arbeidsmarkt.

Lees hier meer over de verontrustende arbeidsmarktcijfers van onze regio.

Vanuit Utrechtzorg willen we een bijdrage blijven leveren aan TAZ door het faciliteren van het gesprek met elkaar en de betekenis verder te verkennen. Dit gesprek voeren we niet per arbeidsmarktregio, maar gezamenlijk als regio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en de Gooi- en Vechtstreek.

Uitgangspunten

Duidelijk is dat alleen het aantrekken van meer medewerkers niet langer het uitgangspunt kan zijn. De volgende stappen op weg naar een transitie zijn hierin belangrijk:

  • De medewerker staat méér centraal
  • Werkgevers maken meer werk van goed werkgeverschap
  • De sector zet meer in op het toepassen van effectieve vormen van sociale en technologische innovatie.

Lees hier het volledige TAZ- programma.

Werkgevers aan zet

Het is in de eerste plaats aan werkgevers de uitdaging om actief invulling te geven aan goed en modern werkgeverschap. Zorg- en welzijnsorganisaties worden daarbij ondersteund door partijen zoals Utrechtzorg, onderwijs, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, zorgkantoren/verzekeraars en VWS zelf.

Vanuit ieders rol en positie is het nog puzzelen hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan de ambities van TAZ: een transitie in gang zetten naar het anders organiseren van werk. Het is daarbij de bedoeling om brancheoverstijgend samen te werken en eraan bij te dragen dat de juiste zorgmedewerker op de juiste plek gemotiveerd en met plezier zijn werk kan doen.

Samen anders werken en leren

Alleen als we samen anders gaan leren en werken kunnen we aan de stijgende zorgvraag blijven voldoen, terwijl de groei van de beroepsbevolking achterblijft. De sector zorg en welzijn zal anders georganiseerd moeten gaan worden. Het vinden van antwoorden op de complexe vraagstukken die deze transitie met zich meebrengt, vraagt om visie op de toekomst van zorg en welzijn in Nederland.

Hierin is het belangrijkste aspect dat de mens weer centraal komt te staan in plaats van het systeem. Een netwerk van de juiste zorg op de juiste plek. En hiermee wordt dan niet alleen de mens die zorg ontvangt bedoeld, maar vooral ook de mens die zorg verleent. De arbeidsmarkt is te lang het sluitstuk geweest in het beleid van de zorg. De huidige uitdagingen vragen om een aanpak waarbij de arbeidsmarkt (met de professional) leidend is.

Denk je mee over de regionale uitwerking van TAZ?

Wij nemen je graag mee in de ontwikkelingen tijdens regionale TAZ bijeenkomsten. Hierin delen we kennis en wisselen we ervaringen uit over de al lopende initiatieven bij de organisaties in de regio. De presentatie en weergave van de TAZ bijeenkomst op 14 december vind je hier.

Wil je ook meedenken over de kansen die het TAZ-programma biedt voor onze regio en samen de kansen pakken die er liggen? Kom dan naar de volgende regionale klankbord bijeenkomst op 12 oktober 2023. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Marloes Aarden via maarden@utrechtzorg.net.

Meer weten over het TAZ-programma? Het gehele TAZ programma lees je hier.