RAAT: Update uit de regio's (juni 2021)

23 juni 2021

Een update vanuit de RAAT-regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in juni 2021.

RAAT Utrecht

In de Utrechtse bestuurdersdialoog van januari bleek de noodzaak om regionaal samen te werken om de arbeidsmarkt uitdagingen het hoofd te bieden actueler dan ooit. Corona heeft in een stroomversnelling laten zien wat grote tekorten aan personeel met de zorg doen. Voor deze regio hebben we mede daarom met de regiegroep een concept ambitie opgesteld voor ‘Toekomstgericht Werkgeverschap’ in de regio Utrecht. De thema's uit de vorige bestuurdersdialoog zijn aangescherpt en het behouden van zorg- en welzijnsprofessionals voor de keten is een centrale doelstelling van het vernieuwde samenwerkingsverband. Met deze ambitie bereiden we ons namelijk voor op een nieuwe episode van het Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ vanuit VWS.

Eén van de adviezen van de Commissie Werken in de Zorg luidde: zet een eerste stap naar het behoud van medewerkers door het formuleren van een integrale visie op ‘modern werkgeverschap’ als onderdeel van goede zorg. Vervolgens moet deze visie doorvertaald worden naar een concrete aanpak. Er zijn al veel mooie gezamenlijke initiatieven in de regio en ook nog veel kansen en mogelijkheden om branche-overstijgend aan te werken in de periode 2022-2025. De urgentie om gezamenlijk acties te ondernemen neemt toe.

Op 30 juni is er weer een bestuurdersdialoog om deze ambitie te verrijken en elkaar beter te vinden in de vele kansen en mogelijkheden om aan te werken. We laten ons inspireren door Hans Borstlap, voorzitter van de commissie ‘Regulering van werk’. Gebaseerd op het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ zoomen we in op de betekenis voor de zorg & welzijnssector in regio Utrecht. Dit advies wat nu op de formatietafel ligt heeft recent voor een doorbraak gezorgd tussen werkgevers en werknemers. We kijken ernaar uit om hier met u gezamenlijk op te reflecteren. Elke bestuurder uit de RAAT-regio Utrecht e.o. is uitgenodigd om één deelnemer uit de organisatie mee te nemen naar deze bijeenkomst. Heeft u de uitnodiging gemist of wilt u deelnemen namens uw organisatie? Neem contact op met maarden@utrechtzorg.net.

RAAT Amersfoort-Eemland

Tijdens de bijeenkomst van RAAT Amersfoort-Eemland in mei stond het thema Regionale Samenwerking centraal. Astrid Posthouwer, bestuurder van het Meander Medisch Centrum, René Hup, bestuurder van Amaris Zorggroep en Leontien van Lierop, projectleider Utrechtzorg, gaven een korte inleiding op voorbeelden van regionale samenwerking.

  • Astrid Posthouwer vertelde over het programma Samen Sterker bij het MMC, dat ondanks de eerste coronagolf begin 2020 van start is gegaan. Samen met de huisartsen en VVT-organisaties is een visie opgesteld met als doelstellingen verbeterde gezondheid, het verbeteren van ervaren zorg door patiënten, kostendaling en meer plezier voor zorgprofessionals.
  • René Hup nam ons mee in het verhaal van het Covid Capaciteit Centrum (CCC). Het CCC is spontaan ontstaan in coronatijd. Door de vraag naar personeel te bundelen, kon personeel langer aan een organisatie worden verbonden en diensten beter ingevuld. Transparantie, vertrouwen en bereidheid om elkaar te helpen waren de voorwaarden om deze samenwerking te doen slagen. Dit inititief past ook bij de gezamenlijke visie die in VVT-branche is geformuleerd en een opstapje is naar gezamenlijk regionaal werkgeverschap.
  • Leontien van Lierop vertelde vanuit Utrechtzorg hoe de Ik Zorg Shop staat voor een laagdrempelige manier om gezamenlijk te werven, opleiden en te werken aan de uitdagingen in de regio. De ingrediënten voor de succesformule van de Shop zijn: eigenaarschap, eenvoud en teamspirit. De Shop is een broedplaats voor pilots op het gebied van onder andere gezamenlijk werven en opleiden in de regio waarbij alle branches vertegenwoordigd zijn.

We kijken terug op een mooie dialoog met inspirerende voorbeelden Daarnaast deed de regio een concrete oproep om een Ik Zorg Shop in Amersfoort vorm te gaan geven. Daarom organiseren we vóór de zomer een verdiepingssessie op dit onderwerp. In verband met de tijdelijke afwezigheid van Gwendolyn den Besten zal Monique Barten de komende tijd optreden als projectleider RAAT Amersfoort – Eemland. U kunt Monique bereiken via mbarten@utrechtzorg.net.

RAAT Gooi en Vechtstreek

In juni vond de bestuurdersdialoog voor de regio Gooi en Vechtstreek plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden drie projecten kort gepresenteerd:

  • Zorgstart biedt inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid om in te stromen als werknemer van een zorgorganisatie. De regio biedt daartoe een oriëntatietraject en begeleiding. Voor dit traject is veel belangstelling van werkzoekenden.
  • Het Covid Capaciteit Centrum (CCC) is een initiatief dat is opgestart om schaalgrootte te creëren voor het oplossen van de personele problemen bij COVID-uitbraken. Deze organisatie-overstijgende flexpool maakt het mogelijk om snel capaciteit bij te schakelen. Inmiddels wordt verkend of ook eigen medewerkers belangstelling hebben meer uren te werken, maar dan bij een andere organisatie. Ook wordt verkend of andere expertise via een flexpool bij verschillende organisaties ingezet kunnen worden.
  • Het project ‘Jouw verhaal, onze zorg’ zet de verhalen van medewerkers centraal. Binnen 4 organisaties worden deze verhalen verzameld. Doel is om erachter te komen hoe medewerkers zijn te behouden voor de zorgorganisaties en in ieder geval voor de sector. Naar aanleiding van de resultaten worden met de organisaties oplossingen bedacht en in pilots getest.

Het RAAT-convenant in de regio Gooi en Vechtstreek loopt eind van 2021 af. Daarom is verkend hoe de regionale branche-overstijgende samenwerking nog verder versterkt kan worden. De regiegroep heeft daartoe een voorstel gepresenteerd, wat vervolgens in kleine groepen is besproken.

Update commissie Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg heeft een definitieve vervolgopdracht ontvangen. Dit document (.PDF) delen we graag ter informatie met u.