- shutterstock_308066813.jpg

Arbeidsmarktinformatie: behoud

10 december 2019

Utrechtzorg ondersteunt u graag met arbeidsmarktinformatie gericht op relevante thema's. Dit keer: behoud.

Inzicht in behoud

Behoud van personeel staat hoog op de agenda van individuele zorg- en welzijnsorganisaties en van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). Mobiliteitscijfers en informatie over de vertrekredenen kunnen ons helpen om oplossingen te vinden en te realiseren om meer medewerkers te behouden. In dit artikel zoomen we in op de regionale mobiliteitscijfers, kijken we naar de regionale en nationale kwalitatieve uitkomsten van het uitstroomonderzoek van Presearch en schetsen we een aantal oplossingsrichtingen en initiatieven om meer medewerkers te behouden voor de sector Zorg en Welzijn.

Het uitstroomonderzoek is een initiatief van de regionale werkgeversverbanden, verenigd in RegioPlus. Samen met Presearch is een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Inmiddels doen landelijk 250 organisaties mee, regionaal zijn dat er op dit moment 13. Inmiddels hebben we landelijk informatie beschikbaar van ruim 4.500 respondenten, regionaal van ruim 300 respondenten.

Regionale cijfers

Uitstroom in regio Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Amersfoort-Eemland
Er werkten in 2018 ruim 110.000 medewerkers in onze regio in Zorg en Welzijn. In dat jaar stopten in totaal 23.460 medewerkers met hun baan. Daarvan verlieten 11.470 medewerkers (10,4 procent van het aantal werkzame medewerkers) ook daadwerkelijk de sector (andere baan, inactiviteit of een uitkering). Van de medewerkers die van baan wisselden binnen de sector Zorg en Welzijn, bleef 58 procent (6.940 medewerkers) binnen dezelfde branche werkzaam. De uitstroom uit de sector ten opzichte van het aantal werkzame medewerkers is in de regio Utrecht (met 10,8%) het hoogste en in Amersfoort (met 9,3%) het laagste.

Onderzoeksresultaten

Type respondenten
Binnen het uitstroomonderzoek van Presearch verlieten regionaal 221 respondenten (64%) met een cliëntgebonden functie de organisatie vrijwillig. Als we in dit artikel spreken over respondenten en de uitkomsten van het uitstroomonderzoek, dan gaat het over deze 221 medewerkers met een cliëntgebonden functie die vrijwillig vertrokken. 31 procent van deze respondenten was minder dan een jaar in dienst, 89 procent was vrouw en 29% was tussen de 20 en 29 jaar oud. 37 procent van deze respondenten had een functie op HBO(+)/WO niveau en 60 procent had een vast contract met een vast aantal uren per week.

Reden van uitdiensttreding
De meest genoemde vertrekredenen in het uitstroomonderzoek zijn de manier van werken in de organisatie / aansturing van de leidinggevende, loopbaanmogelijkheden en de werksfeer / samenwerking. In vergelijking met de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn de respondenten het minst tevreden over de arbeidsomstandigheden, waarbij vooral de hoeveelheid collega’s om het werk uit te voeren en de aandacht van de werkgevers voor de arbeidsomstandigheden slecht scoorden.

Beter communiceren en luisteren door de direct leidinggevende wordt als belangrijkste reden genoemd waarmee vertrek voorkomen had kunnen worden. De vertrekreden lag bij veel respondenten in de privésfeer of omdat het voor de respondenten tijd was voor iets anders.

Bestemming na uitdiensttreding
Ongeveer drie kwart van de respondenten blijft (in loondienst of een klein deel als ZZP’er) werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn. Bijna een kwart van de respondenten is (extern) benaderd voor deze nieuwe baan.

Kansen en projecten

Kansen regionaal uitstroomonderzoek
Met een toename van het aantal respondenten kunnen we steeds betere conclusies verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld gaan inzoomen op de resultaten per sub regio, per leeftijdscategorie of per duur van het dienstverband. Deze meer gedetailleerde gegevens maken het mogelijk om gerichter te sturen op oplossingen.

Initiatieven vanuit Utrechtzorg rondom behoud
Utrechtzorg zet via de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) sterk in op het thema behoud. Voorbeelden van activiteiten zijn het ontwikkelprogramma Jong RAAT, de samenwerking met IZZ en CNV Jongeren ten behoeve van het behoud van jong zorgtalent, de theatervoorstelling Time Out, de onboarding masterclasses, het werkdrukonderzoek en de Happy Working Challenge. Ook bestaat in het vierde tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus de mogelijkheid om opleidingsactiviteiten inzake behoud te subsidiëren.

Meer informatie
Wilt u ook zicht op de uitstroomkenmerken, de vertrekredenen en de waardering van de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van uw vertrokken medewerkers? En wilt u bijdragen aan een regionaal beeld en gezamenlijke oplossingen? Neem dan deel aan het uitstroomonderzoek. Meer regionale en nationale uitstroomcijfers kunt u tergvinden op het arbeidsmarktdashboard van Utrechtzorg en in de database van het landelijke onderzoeksprogramma AZW.